Tin mới nhất - Trang 2

Tin mới nhất

Căn của số phức

 00:57 19/04/2016

Căn của số phức. Công thức xác định căn của số phức.

Một vài tính chất cơ bản của môđun và argument

 19:40 18/04/2016

Một vài tính chất cơ bản của môđun và argument. Công thức Euler cho số phức. Công thức Moirve.

Sự biểu diễn của số phức

 17:14 05/04/2016

Mặt phẳng phức. Dạng lượng giác của số phức. Căn và luỹ thừa của số phức.

Số $e$

 18:03 01/04/2016

Định nghĩa số $e$. Ứng dụng của số $e$.

Số phức

 16:29 31/03/2016

Định nghĩa số phức. Các cách biểu diễn một số phức. Mặt phẳng phức.

Phương trình tiếp tuyến của đường tròn

 22:38 29/03/2016

Phương trình tiếp tuyến của đường tròn tại một điểm. Phương trình tiếp tuyến của đường tròn đi qua một điểm.

Phương trình đường tròn

 22:01 29/03/2016

Phương trình đường tròn.

Phương trình đường phân giác

 21:20 29/03/2016

Phương trình đường phân giác của một góc.

Góc giữa hai đường thẳng

 17:14 29/03/2016

Góc giữa hai đường thẳng. Định nghĩa góc giữa hai đường thẳng. Cách xác định góc giữa hai đường thẳng.

Khoảng cách

 16:34 29/03/2016

Khoảng cácht từ một điểm đến đường thẳng.

Hình chiếu vuông góc

 15:35 29/03/2016

Hình chiếu vuông góc của một điểm lên đường thẳng.

Hệ số góc của đường thẳng

 16:42 28/03/2016

Hệ số góc của đường thẳng.

Phương trình chínhh tắc của đường thẳng

 03:24 27/03/2016

Phương trình đường thẳng theo đoạn chắn. Phương trình chính tắc của đường thẳng.

Vị trí tương đối của hai đường thẳng

 03:52 26/03/2016

Vị trí tương đối của hai đường thẳng.

Phương trình tham số của đường thẳng

 18:17 25/03/2016

Công thức chuyển đổi vector pháp tuyến và vector chỉ phương. Phương trình tham số của đường thẳng.

Phương trình tổng quát của đường thẳng

 16:20 25/03/2016

Phương trình tổng quát của đường thẳng

Vector pháp tuyến, vector chỉ phương của đường thẳng

 04:26 25/03/2016

Vector pháp tuyến, vector chỉ phương của đường thẳng

Phép quay

 19:12 24/03/2016

Phép quay. Tìm ảnh qua phép quay.

Phép đối xứng tâm

 15:49 24/03/2016

Phép đối xứng tâm. Công thức toạ độ của phép đối xứng tâm.

Phép đối xứng trục

 23:25 22/03/2016

Phép đối xứng trục. Công thức toạ độ của phép đối xứng trục.