Tin mới nhất - Trang 5

Tin mới nhất

Ứng dụng giao tuyến: chứng mình điểm, đường cố định

 18:15 24/02/2016

Ứng dụng giao tuyến chứng minh điểm cố định. Ứng dụng giao tuyến chứng minh đường cố định.

Ứng dụng giao tuyến: chứng mình các điểm thẳng hàng

 17:46 24/02/2016

Ứng dụng giao tuyến chứng minh các điểm thẳng hàng. Ứng dụng giao tuyến chứng minh ba điểm thẳng hàng.

Thiết diện

 00:44 24/02/2016

Thiết diện. Cách xác định thiết diện.

Giao điểm giữa đường thẳng và mặt phẳng

 00:29 24/02/2016

Giao điểm giữa đường thẳng và mặt phẳng. Cách xác định giao điểm giữa đường thẳng và mặt phẳng.

Vị trí tương đối của đường thẳng và đường thẳng

 19:36 23/02/2016

Vị trí tương đối của đường thẳng và đường thẳng trong không gian

Bài toán giao tuyến: đi qua hai điểm

 15:08 23/02/2016

Cách xác định giao tuyến của hai mặt phẳng. Xác định giao tuyến đi qua hai điểm.

Sự xác định mặt phẳng trong không gian

 00:32 22/02/2016

Các cách xác định một mặt phẳng trong không gian

Vị trí tương đối giữa đường thẳng và mặt phẳng

 00:54 21/02/2016

Vị trí tương đối giữa đường thẳng và mặt phẳng

Đại cương về đường thẳng và mặt phẳng

 22:09 21/02/2016

Các quy tắc biễu diễn một hình không gian trong mặt giấy

Bất đẳng thức trung bình QM⩾AM⩾GM⩾HM cho ba số

 17:16 21/02/2016

Bất đẳng thức trung bình cho ba số. Bất đẳng thức trung bình cộng. Bất đẳng thức trung bình nhân. Bất đẳng thức Cosi.

Đường thẳng đi qua hai điểm cực trị hàm bậc ba

 17:47 19/02/2016

Đường thẳng đi qua hai điểm cực trị của hàm bậc ba. Phương trình đường thẳng đi qua hai điểm cực trị.

Đồ thị hàm số: Hàm chứa trị tuyệt đối

 15:54 19/02/2016

Đồ thị hàm số chứa trị tuyệt đối. Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số chứa chị tuyệt đối. Công thức phát trị tuyệt đối.

Đồ thị hàm số: Hàm nhất biến

 04:38 19/02/2016

Khảo sát và vẽ đồ thị hàm nhất biến. Khảo sát và vẽ đồ thị hàm bậc nhất trên bậc nhất.

Đồ thị hàm số: Hàm trùng phương

 18:09 18/02/2016

Khảo sát và vẽ đồ thị hàm trùng phương. Hàm trùng phương.

Giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số

 18:44 17/02/2016

Giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số trên một đoạn. Giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số trên một khoảng. Phân biệt cực đại với giá trị lớn nhất, cực tiểu với giá trị nhỏ nhất.

Định $m$ để cực trị thoả điều kiện cho trước

 22:43 16/02/2016

Bài toán định tham số $m$ để hàm số có cực trị thoả điều kiện cho trước.

Đồ thị hàm số: Hàm bậc ba

 16:15 16/02/2016

Đồ thị hàm số. Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số. Hàm số bậc ba.

Tìm $m$ để hàm số có cực trị

 04:42 16/02/2016

Bài toán cực trị có chứa tham số. Các dạng toán cực trị có tham số.