Tỷ mỷ làm toán. Độc lập suy nghĩ.

http://cunghoctoan.net


Toạ độ trung điểm của đoạn thẳng trong không gian

Công thức tính toạ độ trung điểm của đoạn thẳng trong không gian.
 
congthuctrungdiem
Hình 1. Toạ độ trung điểm 
Toạ độ trung điểm. Trong không gian $Oxyz$ cho hai điểm                     $A\left( {{x_A};{z_A};{z_A}} \right),B\left( {{x_B}; {y_B};{z_B}} \right)$. Khi đó toạ độ của trung điểm $I$ là
$$\left\{ \begin{array}{l}
{x_I} = \frac{{{x_A} + {x_B}}}{2}\\
{y_I} = \frac{{{y_A} + {y_B}}}{2}\\
{z_I} = \frac{{{z_A} + {z_B}}}{2}
\end{array} \right.$$

Ví dụ 1. Trong không gian $Oxyz$ cho tam giác $ABC$ với $A\left( {1;2;3} \right),B\left( {2;3;1} \right)$ Hãy xác định toạ độ của trung điểm $I$ của $AB$.
Giải. Áp dụng công thức toạ độ trung điểm ta có $$\left\{ \begin{array}{l}
{x_I} = \frac{{1 + 2}}{2} = \frac{3}{2}\\
{y_I} = \frac{{2 + 3}}{2} = \frac{5}{2}\\
{z_I} = \frac{{3 + 1}}{2} = 2
\end{array} \right. \Rightarrow I\left( {\frac{3}{2};\frac{5}{2};2} \right).$$

Bài tập 

(nhiều bài tập hơn khi đăng ký học tại Trung tâm Cùng học toán)

 

 

 

 

Tác giả bài viết: Cùng Học Toán